Platby

Školné
 1. Úhrada školného do 10 dňa v mesiaci
 2. Číslo účtu: SK96 0200 0000 0037 1642 2851
 3. Variabilný symbol: trieda + mesiac + rok /napr: 01092018 /
 4. v poznámke: uviesť meno dieťaťa
 5. Výška školného od 1.9.2018 je  45 €/mesiac.

Pre deti predškolského veku je školné 32€/mesiac.


Stravné​

Odhlášky najneskôr do 7.30 hod. daného dňa.

 1. Úhrada stravného do 3. dňa v mesiaci
 2. Číslo účtu:  SK57 0200 0000 0037 1653 9953
 3. Variabilný symbol:  20162017  (školský rok)
 4. Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka+trieda, za koho bola vykonaná úhrada (ak nie je možné uviesť  identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade).
 5. Výška stravného od 1.9.2015: Mesačná platba 25€/mesiac Denná sadzba 1,42 €/deň

Vedúca jedálne: Zdena Kuždová
pre odhlasovanie stravy použite:

 • email: kuchyna@zsmsursule.sk
 • tel. č.: 02 544 32 804

OZ rodičov pri MŠ sv. Uršule
 • ročný príspevok 70€ ako príspevok ZRŠ + 1€ členské, na účet Občianskeho združenia. IBAN: SK87 0900 0000 0050 4097 0194   
 • na každé ďalšie dieťa navštevujúce MŠ je ročný príspevok 50 EUR.
  Možná dohoda na splátkach s predsedom OZ.  
 • O akomkoľvek nakladaní s financiami budete vopred informovaní, použitie peňazí podlieha schváleniu na členskej schôdzi. Nateraz tvoria naše vklady vyzbierané členské príspevky a darované 2% z dane.

Za OZ Lukáš Opett
kontakt: lukas.opett@yahoo.com