Naše triedy

Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im,
lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
(Lk 18, 16)

 

Trieda Sedmokrásky

Trieda je určená pre deti vo veku 3-4 rokov. Deťom poskytujú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť triedna učiteľka Mgr. Kristína Holičová a Mgr. Miloslava Kamodiová. Trieda je spojená so spálňou, v ktorej deti trávia čas počas poobedného odpočinku. V prvých mesiacoch školského roka sa kladie dôraz najmä na plynulú adaptáciu detí a na zvládnutie sebaobslužných činností.


Trieda Margarétky

Trieda je určená pre 4-5 ročné deti, vrátane predškolákov. Triednou učiteľkou je Martina Badinská a spolu s Mgr. Máriou Jánošovou zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Deti v tejto triede si postupne zdokonaľujú vedomosti, zručnosti, schopnosti získané v triede Sedmokrások, ale sa tiež oboznamujú s novými činnosťami, s pracovnými listami, častejšími grafomotorickými cvičeniami. Osobitnú pozornosť pedagógovia venujú príprave predškolákov.

 


Trieda Slnečnice

Je to trieda, ktorá je určená pre deti predškolského veku. Hlavným zámerom v triede je dosiahnuť u detí konečné ciele predprimárneho vzdelávania a snaha zabezpečiť ich plynulý prechod do základnej školy. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú triedna učiteľka Mgr. Mária Koscelníková a Mgr. Oliver Selecký.